Základní škola

Název školy:     Základní škola Chyšky

Adresa:              Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Ředitelka:         Mgr. Monika Bardová

Právní forma:   příspěvková organizace

IČO:                    709 93 998

Zřizovatel:        Obec Chyšky

Kontakt:            telefon: 382 591 318

                                          724 520 411

                            e-mail: reditelka@zschysky.cz

                            ID datové schránky: zg9mkfw

                            web: www.zschysky.cz


   Základní škola Chyšky vykonává jako právnická osoba činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Je plně organizovanou základní školou s 9 třídami. Vzdělání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Škola se zaměřuje na naplňování všeobecných cílů základního vzdělávání s důrazem na environmentální výchovu. V roce 2012 získala škola titul Ekoškola. 

  Škola je spádovou školou pro okolní obce. Dopravní obslužnost zajišťuje ze všech spádových oblastí autobusová doprava. Škola je umístěna v centru střediskové obce.

  Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, k dispozici jsou interaktivní tabule. Škola disponuje vlastní tělocvičnou. V areálu školy byla vybudována školní zahrada s venkovní učebnou. V září 2015 získala škola certifikát Přírodní zahrada. Materiální podmínky školy jsou soustavně vylepšovány a celkově umožňují realizaci přijatého vzdělávacího programu.

   Péče o volný čas žáků je zajišťována širokou nabídkou zájmových útvarů. Na škole pracuje žákovský parlament a Ekotým.

  Škola se aktivně zapojuje do kulturního života obce, pořádá řadu akcí pro veřejnost, tematické projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety.

Základní škola Chyšky
Základní škola Chyšky